W zwiazku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" - Art. 18. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807) wprowadza następujące zmiany:
1) w art. 47 po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:
1a. Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne uposledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaswiadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadajacego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokosci limitu finansowania ze srodków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilosci miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. Oznacza to, że zlecenia z dodatkowymi uprawnieniami oznaczonymi jako DN będą rozliczane bez limitu ilosciowego jako 70% refundacji. Odpowiednie uprawnienie pojawiło się już w programie.

Link do aktu prawnego tutaj
Szczegóły techniczne komunikatu xml tutaj