Rozliczenia z NFZ bez kłopotów i ukrytych kosztów
Dla zakładu optycznego, zakładu ortopedycznego, zakładu protetyki słuchu, salonu medycznego
...czytaj więcej

Zaloguj DEMO
Wypróbuj za darmo.
login: demo@infofarm.pl
hasło: demo
Zrób dwa zestawienia rozliczeniowe bez opłat!!!
Specjalne warunki dla biur rozliczeniowych - kontakt

e-Zlecenia na nfz.infofarm.pl - tutorial - ZOBACZ

e-Zlecenia na nfz.infofarm.pl - instrukcja - CZYTAJ

Poprzednia wersja programu (2019) - Wejście

Program online do rozliczenia refundacji z NFZ dla sklepów medycznych, zakładów optycznych i protetyków słuchu z modułem eZWM
Instrukcja obsługi programu - wersja do pobrania
facebook
Zaufali nam między innymi:
Inovamed Sp. z o.o. Brand Vital Poland Sp. z o.o. Pol-Optica Ośrodek korekcji wzroku Trendy Optyk Wołów Poznańskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o. Tech-Med Technika Medyczna Ortoreha - Zakład Sprzętu Ortopedycznego Gabinet słuchu i mowy AS-Medica Centrum Aparatów Słuchowych Salon Optyczny New-Optica
Zobacz jak rozpocząć rozliczanie refundacji z NFZ

To tylko 6 prostych kroków!

 1. 1 Rejestracja
  Kliknij i zobacz prezentację przedstawiającą proces rejestracji
 2. 2 Logowanie
  Kliknij i zobacz jak zalogować się do programu
 3. 3 Wczytanie umowy
  Kliknij i zobacz jak wczytać swoją umowę z NFZ do programu
 4. 4 Wybór okresu
  Kliknij i zobacz jak wybrać okres rozliczeniowy
 5. 5 Zlecenia
  Kliknij i zobacz jak rejestrować zlecenia z zakresu ZPO
 6. 6 Refundacja
  Kliknij i zobacz jak wygenerować plik z refundacją
Instrukcje obsługi programu - wersja do pobrania -    wersja on-line -
Najlepsza oferta na rynku

Wsparcie profesjonalnych konsultantów

Kliknij na odpowiedni wariant aby poznać cenę.
 1. Jeden punkt (lokalizacja)
  miesiąc (e-faktura)
  44 zł netto
  54,12 zł brutto
  kwartał
  112 zł netto
  137,76 zł brutto
  rok
  406 zł netto
  499,38 zł brutto
 2. 2 - 10-ciu lokalizacji
  rok
  709 zł netto
  872,07 zł brutto
 3. Powyżej 10-ciu lokalizacji
  prosimy o kontakt
Moduł eZWM (e-zlecenia) opłata roczna - 98zł netto - 120,54zł brutto za punkt/lokalizację

15% rabatu za przejście z innego płatnego programu!!!

20% rabatu w drugim i kolejnych latach współpracy!
- w przypadku aplikacji darmowych rabat ustalany jest indywidualnie - Ilość lokalizacji, ściślej ilość lokalizacji w różnych województwach, to ilość województw, w których fizycznie znajdują się placówki realizujące świadczenia.

Wyjątek stanowi sprzedaż internetowa.


W celu zakupu lub odnowienia licencji proszę dokonać wpłaty na numer konta podany w dziale Kontakt.

Potwierdzenie opłaty i dane do faktury proszę przesłać mailem na adres: lukasz@infofarm.com.pl

Rozliczenia refundacji z NFZ w chmurze

Bez zbędnych instalacji. Wszystko przez internet na dowolnym urządzeniu.

- to nowoczesne i profesjonalne narzędzie do rozliczenia refundacji z NFZ w zakresie ZPO. Program przeznaczony jest dla zakładów optycznych, zakładów ortopedycznych, zakładów protetyki słuchu, sklepów medycznych oraz aptek realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne. Program współpracuje z modułem eZWM dzięki czemu wszystkie operacje związanez weryfikacją i potwierdzaniem e-Zleceń można wykonywać w trakcie rozliczania.

Zakresem funkcjonalnym obejmuje w szczególności:
 • obsług ę wszystkich etapów procesu potwierdzania zlecenia w NFZ (eZWM),
 • wczytanie umowy/umów z NFZ,
 • rejestracja zleceń (wnioski, karty zaopatrzenia),
 • przygotowanie raportu XML w tym korekt,
 • wczytanie szablonu/- ów,
 • sporządzenie faktury/noty na podstawie szablonu/ów.

Program umożliwia rozliczanie z NFZ wielu umów i punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne.

NFZ.infofarm.pl to nowoczesna aplikacja webowa (online), co eliminuje problemy natury sprzętowej, czy problemy związane z instalacją i aktualizacją programu, występujące przy aplikacjach instalowanych na komputerze (desktopowych).

Twórcy programu, firma Infofarm, to profesjonaliści tworzący oprogramowanie dla aptek i innych podmiotów sektora zdrowotnego od przeszło 20 lat. Firma dba o to, by aplikacja była zgodna z obowiązującymi przepisami i reaguje z wyprzedzeniem na zmiany w zasadach rozliczania refundacji. Na programie można pracować za pomocą dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową i dostęp do internetu - komputera, tabletu czy smartphon'u.

NFZ.infofarm.pl to aplikacja specjalistyczna, opracowana specjalnie dla optyków, protetyków słuchu, zakładów i sklepów ortopedycznych, sklepów medycznych i innych świadczeniodawców rodzaju ZPO (refundowane przedmioty ortopdyczne i środki pomocnicze).

Pracujesz sam ale zawsze możesz liczyć na szybką i kompetentną pomoc specjalistów z Infofarmu!

Program do rozliczenia refundacji z NFZ z modułem eZWM
Regulamin

Zasady korzystania z aplikacji NFZ.infofarm.pl - rozliczenia refundacji z NFZ

Operatorem serwisu jest Infofarm Spółka Jawna z siedzibą w Tarnowie.

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą serwisu NFZ.infofarm.pl.


1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • 1.1. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin.
 • 1.2. Serwisie - rozumie się przez to serwis internetowy NFZ.infofarm.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.
 • 1.3. Operatorze - rozumie się przez to Infofarm Spółkę Jawną z siedzibą w Tarnowie, ul. Ochronek 5.
 • 1.4. Użytkowniku - rozumie się przez to przedsiębiorcę korzystąjącego z Serwisu.
 • 1.5. Cenniku - rozumie się przez to cennik dostępny na tej stronie.

2. Prawa autorskie

2.1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu NFZ.infofarm.pl należą do Infofarm Spółka Jawna z siedzibą w Tarnowie, ul. Ochronek 5.


3. Zakres świadczonych przez Serwis usług

3.1. Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika następujące usługi:

 • a) moduł rozliczeń refundacji z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) w zakresie ZPOSP (Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

3.2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu, rozbudowując go o nowe funkcjonalności, jak i zmiany w istniejących funkcjonalnościach.

3.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług.


4. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

4.1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.

4.2. Użytkownik może korzystać z usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.

4.3. Użytkownik, by korzystać z dostępnych w Serwisie usług, musi się zarejestrować i zaakceptować Regulamin.

4.4. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, Użytkownik obowiązany jest podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail).

4.5. Podczas rejestracji Użytkownik otrzymuje na wskazany adres email: identyfikator i hasło, które użytkownik musi zachować.

4.5.1. W przypadku zagubienia hasła, Użytkownik może uzyskać nowe hasło korzystając z zakładki "Zapomniałem hasła".


5. Okres świadczenia usług

5.1. Po rejestracji i zatwierdzeniu regulaminu, Użytkownik uzyskuje prawo do bezpłatnego korzystania z Serwisu w okresie umożliwiającym generację dwóch zestawień rozliczeniowych z NFZ.

5.2. W celu przedłużenia okresu o którym mowa w puncie 5.1 Użytkownik wnosi opłatę w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku.

5.3. W przypadku nieopłacenia abonamentu za korzystanie z serwisu, Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego wglądu do danych historycznych w okresie 3 miesięcy od dnia w którym upłynął termin zapłaty abonamentu. Po tym okresie dane zostaną usunięte bezpowrotnie lub wcześniej na rządanie Użytkownika.

5.4. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

 • 5.4.1 umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
 • 5.4.2 dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
 • 5.4.3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
 • 5.4.4 działa na szkodę Operatora,
 • 5.4.5 podał nieprawdziwe dane,
 • 5.4.6 w innych uzasadnionych wypadkach.

W takich przypadkach Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Operatora, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za miesiące rozliczeniowe, za które Użytkownik dokonał opłat.


6. Odpłatność za usługę

6.1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.

6.2. Opłatę za dany okres rozliczeniowy należy uiszczać z góry.

6.3. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto prześle pocztą Użytkownikowi fakturę VAT.


7. Dane Użytkownika i ich ochrona

7.1. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm., zwanej dalej "Ustawą"), w odniesieniu do następujących danych osobowych klientów Użytkownika przekazywanych Operatorowi zgodnie z niniejszym Regulaminem

7.2. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania w/w danych i powierzania ich przetwarzania Operatorowi, wyłącznie w celu wykonywania usług określonych w pkt 4. Regulaminu i w zakresie niezbędnym do ich wykonania.

7.3. W celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usługi Operator jest uprawniony do przekazania danych podwykonawcom.

7.4. Użytkownik upoważnia Operatora do wydawania osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.1, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

7.5. Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 7.1 zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. Operator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.

7.6. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.

7.7. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.

7.8. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.3 i poza przypadkami, kiedy Użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie danych w celu świadczenia usług, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu.

7.9. W razie rezygnacji z Serwisu, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie ostatniego logowania do Serwisu.

7.10. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w celu założenia konta na serwisie NFZ.infofarm.pl i skorzystania z Usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i skorzystanie z Usług.

7.11. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji, w szczególności na usługi, o których mowa w pkt. 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.


8. Odpowiedzialność Operatora

8.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

8.2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

 • 8.2.1 Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
 • 8.2.2 Aktualizacja, o której mowa w pkt. 8.2.1., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.

8.3. Operator podejmuje także wszelkie niezbędne środki, w celu ochrony danych Użytkownika.

8.4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

8.5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

8.6. Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@infofarm.pl.

8.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.8. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora.


9. Zmiana Regulaminu

9.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

9.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

 • 9.2.1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
 • 9.2.2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
 • 9.2.3. zmian funkcjonalności serwisu, zmian zakresu świadczonych usług,
 • 9.2.4. w innych uzasadnionych przypadkach.

9.3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.

9.4. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.

Kontakt

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo INFOFARM B.Sypień i R.Skotarski Spółka Jawna

33-100 Tarnów, ul. Ochronek 5

tel./fax: 14 626 98 06, 14 626 96 39

Nr konta: 26 1050 1562 1000 0022 1092 5836

infofarm@infofarm.com.pl

www.infofarm.com.pl

Sprawdź na mapie jak do Nas trafić
Informacje dodatkowe

Nasze usługi

Oprogramowanie dla zdrowia

Od przeszło 20 lat Infofarm tworzy oprogramowanie dla sektora zdrowotnego. Zaczynaliśmy od aptek i hurtowni farmaceutycznych. Obecnie koncentrujemy się na świadczeniodawcach z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, takich jak sklepy medyczne, sklepy ortopedyczne, zakłady optyczne i protetyki słuchu, apteki. Konsekwentnie pracujemy nad ulepszaniem istniejących produktów, jak i tworzeniem zupełnie nowych rozwiązań.

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń z NFZ

Oferujemy pomoc w zakresie szeroko pojętych kontaktów z NFZ. Zależnie od potrzeb, może to być pomoc doraźna, po kompleksowe prowadzenie spraw dotyczących rozliczenia refundacji z NFZ. Kompleksowa usługa obejmuje:

 • pobranie umowy refundacyjnej *.umx
 • dokonywanie korekt sprawozdań
 • przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia refundacji z NFZ (plik XML, faktura/nota)
 • reprezentowanie Świadczeniodawcy w kontaktach z NFZ

Usługi informatyczne

Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne na terenie całego kraju. Zarówno związane z tworzonym oprogramowaniem, jak i inne dotyczące sprzętu komputerowego, sieci, internetu, czy zagadnień merytorycznych.

Skocz do góry strony
Statystyki dla rozliczenia z NFZ program